• GEEN WACHTLIJST
  • BINNEN 24 UUR EERSTE GESPREK
  • PROFESSIONEEL
  • PERSOONLIJK

Wat is Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een onderbewindstelling van goederen. Deze onderbewindstelling is bedoeld voor mensen die door een lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen of als er sprake is van verkwisting of problematische schulden. 

Beschermingsbewind is niets anders dan het beheer voeren over iemands geld en eigendommen wanneer de persoon het zelf niet meer kan door eerdergenoemde oorzaken. De kantonrechter benoemt een familielid of iemand anders om het beheer, al dan niet tijdelijk, over te nemen. Beschermingsbewind beperkt alleen het beheer over de goederen en financiële zaken van de onder bewindgestelde en dus niet zijn of haar overige rechten! 

Wat valt onder het bewind

Wanneer de kantonrechter het bewind uitspreekt dan benoemt hij vaak in de beslissing wat er onder het bewind valt. Vaak zal dat 'tegenwoordige en toekomstige goederen' zijn. Dit houdt in dat de bewindvoerder ook over bijvoorbeeld toekomstig loon, uitkeringen of een erfenis het bewind voert. Maar ook wanneer de onder bewindgestelde iets koopt of vervangt valt dat onder het bewind. Om het simpel te houden kun je hierbij denken aan een wasmachine die gekocht wordt van het spaargeld. De nieuwe wasmachine valt dus onder het bewind.

Goederen

Onder goederen wordt verstaan: (spaar) geld, bankrekeningen, loon, pensioen, uitkering maar ook een eigen huis, de inboedel, de auto, elektronica zoals mobile telefoon, sieraden, aandelen, grond, vorderingen en schulden etc. 

Ook de opbrengsten of 'vruchten' zoals dat zo mooi heet vallen onder het bewind. Hierbij kun je denken aan aandelen die met koerswinst verkocht worden, rente, huurpenningen, een prijs op een lot uit de loterij of opbrengsten van landbouwgrond wanneer dat bijvoorbeeld verpacht wordt. 

Gemeenschap van goederen

Als het bewind is uitgesproken over alle goederen, dan valt daar ook het aandeel in de gemeenschap van goederen uit het huwelijk of het geregistreerd partnerschap onder. In bijna alle gevallen zal er een gezamenlijke bankrekening zijn en valt niet duidelijk vast te stellen wie welk goed heeft ingebracht. Dat maakt het dan ook lastig om vast te stellen welke goederen onder het bewind vallen.  

Het is begrijpelijk dat deze onduidelijkheid ook hinderlijk is voor de partner van de onder bewindgestelde die geen bescherming nodig heeft. Het kan voorkomen dat door het instellen van het bewind de betaalrekening zal worden geblokkeerd. Juist in deze gevallen kan er aan de kantonrechter worden gevraagd om de omvang van het bewind tot bepaalde goederen of grotere vermogensbestanddelen te beperken. Dit kan een huis zijn, spaarrekening of beleggingen. Het gebeurt ook regelmatig dat de Kantonrechter aanwijzingen geeft om problemen die hieruit voort kunnen vloeien te voorkomen. 

Wanneer er na het instellen van het bewind problemen zijn ontstaan over de omvang of werking van het bewind, kunnen zowel de bewindvoerder als een belanghebbende naar de Kantonrechter om het bewind uit te breiden of juist te beperken. 

Vastleggen samenleven

Ingewikkelder wordt het wanneer partners niets hebben vastgelegd over hun samenleven. Wanneer er een samenlevingsovereenkomst is opgemaakt, kan die duidelijkheid geven. Als dit niet het geval is kunnen er problemen gaan ontstaan. in het algemeen is het aan te raden om voor het verzoeken van toepassing van bewind deze vorm van samenleving te laten omzetten in een van de wettelijk geregelde vormen. 

Een andere mogelijkheid is om goed te omschrijven welke zaken van wie zijn. 

Wanneer de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind zijn gesteld, dan mag de betrokkene over deze goederen niet meer zelfstandig beslissen. Het huis mag dus niet zonder toestemming van de bewindvoerder verkocht worden. De bewindvoerder beslist daarover, voor zover mogelijk altijd in overleg met de betrokkene. 

Belastingaangifte

De bewindvoerder gaat ook over het beheer van de goederen en regelt de financiële zaken van betrokken. Bij regelen van financiële zaken kun je bijvoorbeeld denken aan de belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen, een uitkering of bijzondere bijstand. 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.